Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej/koupi zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svatebni-fantazie.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového e-shopu www.svatebni-fantazie.cz, provozovaného Simonou Veberovou, IČ 71940600, se sídlem Olešná 173, okres Beroun, PSČ 267 64, upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Simonou Veberovou jako prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.svatebni-fantazie.cz.

 1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 2.1. Kupující může objednat zboží jak prostřednictvím svého uživatelského účtu (registrace) na stránkách internetového e-shopu www.svatebni-fantazie.cz, tak též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu. Registrace (uživatelský účet) je vhodná zejména pro dlouhodobé a pravidelné odběratele zboží.

 2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně předmětného zboží.

 2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení konečných cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

 2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, měnit a případně opravit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „XXXXX“. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 2.8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptací) objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 3.1. Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Olešná 173, okres Beroun,
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101234155/2010, vedený u společnosti Fio Bank (dále jen „účet prodávajícího“).

 3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu na zboží, kromě případů, kdy předmětem prodeje/koupě jsou svatební a/nebo společenské šaty. V těchto případech je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy ve výši 1.000,- Kč předem, neboť svatební a/nebo společenské šaty jsou upravovány přímo na míru a dle přání a požadavků kupujícího. Pro tyto případy se ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku nepoužije.

 3.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy prodávající vystaví kupujícímu fakturu - daňový doklad, kterou zašle společně se zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 4.1. Nejedná-li se o případ uvedený v ust. § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno prodávajícímu v listinné podobě na adresu sídla prodávajícího ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto ustanovení obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

 4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,  

 • které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Ostatní případy, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy jsou uvedeny v ust. § 1837 občanského zákoníku.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. těchto  obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen na svou odpovědnost vrátit zboží prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující v plném rozsahu náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

4.6. Do doby odeslání zboží prodávajícím je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li kupujícím předem prodávajícímu zaplacena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Dodání a převzetí zboží je možné následujícími způsoby: 

 • prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p., společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. nebo společnosti Zásilkovna s.r.o. nebo
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Olešná 173, okres Beroun. 

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

5.4. V případě, že kupující zboží nepřevezme, aniž by před odesláním zboží odstoupil od kupní smlouvy nebo jiným způsobem zrušil kupní smlouvu, kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 300,- Kč, a to nejpozději do deseti dnů ode dne obdržení výzvy k jejímu zaplacení. Manipulační poplatek v sobě zahrnuje balné, náhradu za čas strávený odesláním a zpětným převzetím zboží a náklady (poštovné, zásilkovné, pohonné hmoty apod.) vynaložené na marné zaslání zboží kupujícímu. 

5.5. V případě, že kupující požádá o opětovné zaslání zboží, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

5.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. 

5.7. Nebezpečí škody na zboží přechází okamžikem převzetí zboží. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. 

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

7.3. Případné stížnosti lze zasílat elektronicky na email svatebni-fantazie@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tj. nařízení GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů se v souladu s čl. 6 GDPR nevyžaduje, neboť osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

8.3. Informace o zpracování osobních údajů kupujícího je uvedena v samostatném dokumentu, umístěném na internetových stránkách www.svatebni-fantazie.cz ve stejné sekci s obchodními podmínkami. 

9. DORUČOVÁNÍ 

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. 

10.2. Pokud by tyto obchodní podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku kterých by mohly být posuzovány jako neplatné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a obchodní podmínky posuzovány jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. V takovém případě budou dotčená ustanovení nahrazena právně relevantními tak, aby byl zachován smysl a účel těchto obchodních podmínek.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.6.2018.

Kontakt
Svatební fantazie
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz